GIỚI THIỆU

Quyền sở hữu trí tuệ

Facebook cam kết hỗ trợ mọi người và các tổ chức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Điều khoản dịch vụ của Facebook không cho phép đăng nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm bản quyền và nhãn hiệu hàng hóa.

Bản quyền

Bản quyền là quyền pháp lý nhằm bảo vệ tác phẩm gốc có quyền tác giả (ví dụ: sách, nhạc, phim, tác phẩm nghệ thuật). Nhìn chung, bản quyền bảo vệ nội dung diễn đạt gốc, chẳng hạn như từ ngữ hoặc hình ảnh. Bản quyền không bảo vệ ý tưởng và sự kiện mặc dù có thể bảo vệ từ ngữ hoặc hình ảnh gốc dùng để mô tả ý tưởng. Bản quyền cũng không bảo vệ những nội dung như tên, tiêu đề và khẩu hiệu. Tuy nhiên, quyền pháp lý khác là nhãn hiệu hàng hóa có thể bảo vệ những nội dung này. Tìm hiểu thêm về cách báo cáo vi phạm bản quyền.

Nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa là từ ngữ, khẩu hiệu, biểu tượng hoặc thiết kế (ví dụ: tên thương hiệu, logo) để phân biệt các sản phẩm hoặc dịch vụ của một cá nhân, nhóm hoặc công ty với sản phẩm hoặc dịch vụ của cá nhân, nhóm hoặc công ty khác. Nhìn chung, luật nhãn hiệu hàng hóa nhằm tránh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng về bên cung cấp hoặc bên gắn liền với sản phẩm hoặc dịch vụ. Tìm hiểu thêm về cách báo cáo vi phạm nhãn hiệu hàng hóa.

Đã xảy ra lỗi
Chúng tôi đã gặp sự cố khi phát video này.

Thông tin này có hữu ích không?